ارتباط با صدف

فکس:051 37 6552 48
کارخانه:مشهد، خیام شمالی، میدان سپاد، نبش خیام ۷۰، واحد ۱۴
تماس با ما
سفارش با پیـــــک:
051 - 38 91 38 38
سفارش مجــالس:
0915 70 70 400
logo
سفارش مارکت‌ها:
0915 70 70 800
صـدای مشـــــتری:
38 91 38 38