شعب صدف

شعبه احمدآباد

شعبه احمدآباد

سه‌راه راهنمایی(احمدآباد 21)

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
شعبه وکیل‌آباد

شعبه وکیل‌آباد

بلوار وکیل‌آباد، بعد از دانشجو(وکیل‌آباد 37)

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
شعبه مجد

شعبه مجد

بلوار مجد، بین مجد 22 و 24

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
شعبه امامت

شعبه امامت

بلوار امامت، نبش امامت 6

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
شعبه میدان ده دی

شعبه میدان ده دی

خیابان امام خمینی، میدان ده دی

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
شعبه سجاد

شعبه سجاد

بلوار سجاد، جنب سجاد 24

ارسال غذا
+985138913838
روزهای عادی
۱۰ صبح الی ۱ بامداد
روزهای تعطیل
۵ عصر الی ۱ بامداد
موقعیت نقشه
سفارش با پیـــــک:
051 - 38 91 38 38
سفارش مجــالس:
0915 70 70 400
logo
سفارش مارکت‌ها:
0915 70 70 800
صـدای مشـــــتری:
38 91 38 38